Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC1 ngày 15-06-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:35

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:38

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:00

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:35

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:13

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC1