Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC2 ngày 24-05-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:44

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:58

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:08:00

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:46

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:22

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:40
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:17
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:14:59
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:05
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:37
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:05
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:37
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:47
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC2