Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC3 ngày 06-07-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:29

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:34

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:06

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:00
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:31
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:52
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC3