Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC4 ngày 08-06-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:45

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:40

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:12

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:48
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:30
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:18
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC4