Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC4 ngày 13-05-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:34

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:10

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:15

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:57
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:22
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:04
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC4

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC4