Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC4 ngày 15-06-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:42

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:42

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:24

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:37

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:40
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:15
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu CPC4