Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC2 ngày 22-05-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:36

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:08

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:31

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:08

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:13

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:14
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:12
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:17:27
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu CPC2

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu CPC2

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC2

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC2

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC2

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu CPC2

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC2