Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC3 ngày 10-06-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:32

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:59

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:28

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:21

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:27

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:04

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:07
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:17:07
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu CPC3