Phát lại trực tiếp đá gà campuchia CPC4 ngày 09-06-2024

Phát lại trận 1

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:39

Phát lại trận 2

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:12

Phát lại trận 3

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:15

Phát lại trận 4

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:21:14

Phát lại trận 5

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:57

Phát lại trận 6

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:01

Phát lại trận 7

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43

Phát lại trận 8

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06

Phát lại trận 9

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:20:15

Phát lại trận 10

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45

Phát lại trận 11

Thống kê trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:22
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC4